Rubrics

Bij de praktijkexamens voor de herziene kwalificatiestructuur (vanaf cohort 2016) voert Stichting Praktijkleren rubrics in als beoordelingssystematiek. In de voorbereiding hierop heeft Stichting Praktijkleren in samenwerking met de btg Zakelijke dienstverlening - MBO Raad in een project een complete werkwijze opgesteld voor het ontwikkelen, testen en implementeren van rubrics. Onderstaand vindt u de resultaten: een implementatieplan met de benodigde bijlagen (voorbeelden, formats etc.). Als u daar vragen over heeft, neemt u dan contact met ons op via de Helpdesk Examinering (examinering@stichtingpraktijkleren.nl of 033 470 99 30).

Moderne vreemde talen in beroepscontext

In samenwerking met de btg Zakelijke dienstverlening - MBO Raad heeft Stichting Praktijkleren in een project de ontwikkeling van examens voor de keuzedelen Moderne vreemde talen in de beroepscontext A2 en B1 opgepakt. De resultaten van dit project zijn deels voor iedereen beschikbaar en deels alleen beschikbaar voor de leden van Stichting Praktijkleren. Dit wordt hieronder toegelicht.

  • Voor de leden zijn voor elk van onze kwalificatiedossiers (soms ook per profiel) examens ontwikkeld en gevalideerd voor de productieve vaardigheden uit de keuzedelen Duits A2 en B1 in de beroepscontext. Deze examens worden op korte termijn gepubliceerd op de website en zijn daar toegankelijk voor examenfunctionarissen.
  • De overdraagbare resultaten zijn opgenomen in het zip-bestand onderaan dit bericht. Dit zijn formats voor een compleet pakket waarmee onderwijsontwikkelaars vanuit andere sectoren en/of voor een andere MVT A2 of B1 op eenvoudige wijze zelf aan de slag kunnen met het ontwikkelen van examens voor de productieve vaardigheden uit het keuzedeel van de betreffende MVT binnen de betreffende beroepscontext.

De formats bestaan uit de volgende documenten.

  • Het format examen- en dekkingsoverzicht, dit document kan gebruikt worden om een examenplan op te stellen en is al voor het grootste gedeelte is ingevuld.
  • Formats voor de exameninstrumenten zelf, waaronder de examenmatrijzen die al voor het grootste gedeelte zijn ingevuld.
  • Voorbeeldexamens die kunnen dienen ter inspiratie bij het vullen van de formats voor de exameninstrumenten.
  • Het format beslisformulier waarin een advies staat over de manier waarop het cijfer voor het keuzedeel tot stand kan komen.

In elk document dienen de onderdelen die [tussen haken] staan te worden ingevuld voor de betreffende context. Als deze documenten verder ongewijzigd worden ingezet, voldoen de examens aan alle kwaliteitseisen.

Voor de receptieve vaardigheden luidt het advies, een generiek exameninstrument in te zetten.

Als u vragen heeft over de resultaten van dit project, neemt u dan contact met ons op via de Helpdesk Examinering (examinering@stichtingpraktijkleren.nl of 033 470 99 30).

Regionale assessorenpool

Binnen de sector zakelijke dienstverlening wordt veel geëxamineerd met examenprojecten, gesimuleerde praktijkexamens die op school kunnen worden afgenomen. De voordelen daarvan zijn de uitvoerbaarheid en beheersbaarheid. De vergelijkbaarheid wordt gegarandeerd doordat examenprojecten voor alle examenkandidaten hetzelfde zijn. De omstandigheden zijn te sturen en de deskundigheid van examinatoren kan worden gescreend.

Examineren binnen de school brengt echter een ander probleem met zich mee. Hoe borg je de onafhankelijkheid van de assessoren, die immers in veel gevallen ook als docent bij de opleiding van de student betrokken zijn?

De MBO-raad en de btg regio Oost hebben Stichting Praktijkleren gevraagd te onderzoeken of een regionale pool van schoolassessoren een oplossing biedt voor dit probleem. Daarvoor werd een pilot gestart met schoolassessoren van ROC Aventus, ROC Graafschap college en het ROC van Twente.

Onderstaand vindt u de opbrengsten van dit project.
Deze opbrengsten en het enthousiasme vanuit de deelnemende scholen heeft er voor gezorgd dat de regionale assessorenpool in 2016-2017 doorgaat met vier roc's. Andere btg-regio's hebben inmiddels ook belangstelling getoond.

Als u vragen heeft over de resultaten van dit project, neemt u dan contact met ons op via de Helpdesk Examinering (examinering@stichtingpraktijkleren.nl of 033 470 99 30).

Security

In samenwerking met de btg ICT en Creatieve Industrie - MBO Raad heeft Stichting Praktijkleren in een project de ontwikkeling van exameninstrumenten voor de keuzedelen Security in systemen en netwerken 1 en 2 opgepakt. Naast examens voor deze keuzedelen is een overdraagbare werkwijze (methode) opgesteld voor het ontwikkelen van examens voor keuzedelen. Concreet heeft het project de volgende resultaten opgeleverd.

  • Een overdraagbare inhoudelijke werkwijze (methode) voor het ontwikkelen van examens voor keuzedelen, inclusief formats en het gebruik van een klankbord.
  • Gevalideerde en vastgestelde examenmatrijzen voor beide keuzedelen.
  • Een gevalideerd en vastgesteld examen voor het keuzedeel Security in systemen en netwerken 1.

Met uitzondering van het examen vindt u onderstaand de resultaten van het project. Het examen is vanwege bescherming van de inhoud voor leden van Stichting Praktijkleren toegankelijk via examenfunctionarissen en voor niet-leden op te vragen via examinering@stichtingpraktijkleren.nl.

Als u vragen heeft over de resultaten van dit project, neemt u dan contact met ons op via de Helpdesk Examinering (examinering@stichtingpraktijkleren.nl of 033 470 99 30).