Stichting Praktijkleren header image

Privacyverklaring

Stichting Praktijkleren, gevestigd aan Disketteweg 11, 3821 AR Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.stichtingpraktijkleren.nl
Disketteweg 11, 3821 AR Amersfoort
085 07 38 400

Toegang tot de website

De website Stichting Praktijkleren respecteert de privacy van bezoekers. In het bijzonder hebben wij deze Privacyverklaring opgesteld om je te informeren over ons beleid met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens die op deze site worden verwerkt. Wij hebben deze Privacyverklaring opgesteld in overeenstemming met de toepasselijke Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Er worden geen cookies op jouw apparaat geplaatst totdat je het gebruik van cookies accepteert. Als je doorgaat met het bezoeken van de website, gaan wij ervan uit dat je hiermee akkoord gaat.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

De content van de website

Alle merken, teksten, commentaren, beelden, video's alsook de technische toepassingen op de site zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Gelieve geen inhoud te reproduceren zonder toestemming van de beheerder van de site. Als je een inbreuk ziet op onze website, gelieve dit onmiddellijk aan ons te melden.

Al het materiaal op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Reproductie, representatie, gebruik of wijziging, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke persoon is strikt verboden.

Het beheer van de website

De beheerder van de site behoudt zich het recht voor om de toegang tot de site of een gedeelte ervan tijdelijk op te schorten, te onderbreken of te beperken voor een bepaalde categorie bezoekers. Dit kan gebeuren om updates uit te voeren of om technische redenen.

Verantwoordelijkheden

De beheerder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of onderbrekingen in het functioneren van deze website. Waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. Je bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van alle passende maatregelen om uw apparaat en jouw gegevens te beschermen tegen andere virusaanvallen op het internet. Het is niet de verantwoordelijkheid van de beheerder om ervoor te zorgen dat je over een virusvrije computer of internetverbinding beschikt voordat je toegang krijgt tot deze site.

De beheerder garandeert niet dat de diensten vrij zullen zijn van fouten of dat de toegang tot de website ononderbroken zal zijn. De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die door jou, derden of jouw apparatuur wordt geleden als gevolg van jouw gebruik van de website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Praktijkleren verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met jou en indien aan de orde voor het verwerken van jouw bestellingen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stichtingpraktijkleren.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Praktijkleren verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Stichting Praktijkleren analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Stichting Praktijkleren volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Stichting Praktijkleren verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Verwerking persoonsgegevens

In geval van overtreding van een wet of voorschrift kan de site verplicht worden persoonsgegevens te verstrekken aan de autoriteiten. Dergelijke informatie zal alleen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en met redenen omkleed verzoek van een wettelijke instantie, waarna deze niet langer beschermd zal worden door deze privacyverklaring.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Praktijkleren neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Praktijkleren) tussen zit. Stichting Praktijkleren gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • TYPO3
 • Salesforce
 • Google Analytics
 • Pardot
 • CMNTY

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Praktijkleren bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 2 jaar na laatste inlog/activiteit op één van onze systemen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Praktijkleren gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stichting Praktijkleren gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Praktijkleren en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingpraktijkleren.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Stichting Praktijkleren wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Praktijkleren neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze helpdesk of via info@stichtingpraktijkleren.nl.