Kwaliteitsborging in RemindoToets

Alle sleuteldocumenten en exameninstrumenten van Stichting Praktijkleren doorlopen een vast productieproces. Hieronder vallen ook de examens in RemindoToets.

In de afbeelding zie je dat tijdens het productieproces alle fasen van de PDCA-cyclus worden doorlopen. De processtappen constructie, evaluatie en revisie lichten we hieronder verder toe.  

Constructie
Examens in RemindoToets worden volgens vaste afspraken geconstrueerd om voor goede examens te zorgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afspraken rondom minimale examenlengte, husselen van antwoordopties, instructieteksten, gebruik van vraagvormen, vraagconstructie, vraagselectie, grootte van de vragenbank en de cesuur.

De vragenbank voor elk examen met random varianten bevat voldoende vragen om een kandidaat bij elke kans een nieuwe set te geven. RemindoToets registreert welke vragen een kandidaat al heeft gehad, en selecteert voor elke kans een nieuwe set.

De cesuur van kennis- en vaardigheidsexamens ligt op 55% van het totaal aan te behalen punten, plus een correctie voor de raadkans. Door de raadkanscorrectie komt de cesuur meestal hoger te liggen dan 55%. De raadkans verschilt per vraagvorm. Daardoor kan de cesuur per (vaste variant van een) examen verschillen. Voor alle random varianten van een examen wordt dezelfde raadkans gehanteerd, waardoor elke random variant van het betreffende examen dezelfde cesuur heeft.

Evaluatie en revisie
Voorafgaand aan de publicatie zorgen we dat de examens voldoen aan onze kwaliteitseisen. Daarnaast evalueren en monitoren we na publicatie de kwaliteit van examens in RemindoToets door periodiek toetsdata te analyseren, samen met de binnengekomen feedback. Zo nodig passen we op basis van de bevindingen het betreffende examen aan. In geval van een grote revisie communiceren we hierover via de Examenupdate. Je kunt je hiervoor aanmelden door je e-mailvoorkeuren aan te passen in je profiel op www.stichtingpraktijkleren.nl.

Als school kun je zelf ook toetsdata analyseren in RemindoToets (zielink). Deze data zijn alleen gebaseerd op de afnames van je eigen school. Ze geven dus geen algemene informatie over de kwaliteit van het exameninstrument. Ook kunnen andere scholen de data van jouw school niet inzien.

De toetsdata in RemindoToets kun je combineren met resultaten van eventuele evaluaties en bezwaarprocedures. Op basis hiervan kun je vervolgacties ondernemen.

Voorbeelden

  • Feedback sturen naar Stichting Praktijkleren
  • Het antwoordmodel aanpassen
  • De voorbereiding op het examen aanpassen